Kompletní informace pro strávníky školní jídelny
– provozní řád
• Školní stravování se řídí školským zákonem č. 561/2004 ve znění pozdějších předpisů; vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování , výživovými normami, průměrnou měsíční spotřebou potravin a rozpětím finančních normativů na nákup potravin stanovených v příloze této vyhlášky. Dále nařízením EU č. 852/2004 z 29.4.2004 o hygieně potravin a vyhláškou č. 137/2004 Sb. a 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby.


Způsob úhrady stravného:
– inkasem ze sporožirového účtu nebo z běžného účtu
– hotově v kanceláři školní jídelny

• Při odběru oběda je strávník povinen se prokázat vydávajícím kuchařkám stravovací kartou. Při zapomenutí karty obdrží strávník po ověření údajů o zaplacení stravného náhradní stravenku, na kterou mu bude vydán oběd. Nebude mít pak možnost výběru stravy na následující den a bude mít automaticky chod č. 1.

• Pokud platby od strávníků u bezhotovostních plateb nebudou připsány na účet školní jídelny v daném inkasním termínu, bude tato skutečnost oznámena strávníkovi nebo zákonnému zástupci. Strávník nebo zákonný zástupce strávníka je povinen uhradit stravné hotově v kanceláři školní jídelny . Pokud nebude stravné uhrazeno opakovaně, bude strávník vyřazen z bezhotovostních plateb a obědy bude možné hradit jen v hotovosti.

• Při platbě v hotovosti platí strávník vždy nejpozději poslední den stávajícího měsíce na měsíc následující. Na dobu kratší než jeden měsíc je možné platit jen ve vyjímečných případech.

• Na dotovaný oběd mají žáci dle § 119 Školského zákona nárok pouze v době jejich pobytu ve škole. Podle § 117 odst.1 písm. b) a c) nemají žáci nárok na dotovaný oběd o prázdninách, při ředitelském volnu apod.

• Přihlášky a odhlášky obědů je možné provádět na internetu, telefonicky, e-mailem nebo pomocí terminálu v jídelně. Na internetu vždy den předem do 14-ti hodin. Telefonicky nebo e-mailem je možné provádět přihlášky a odhlášky ještě na týž den ráno nejpozději do 8:00 hodin.

• Pokud si strávník neobjedná, má automaticky následující den chod č.1.

• Objenávání obědů pro prvňáčky: Pro žáčky prvních tříd kopíruje naše jídelna jídelníčky. Třídní učitelka nebo vychovatelka školní družiny si je vyzvedává každý týden v kanceláři školní jídelny a rozdá je dětem ve třídě. Každý rodič prvňáčka má tedy možnost si s dítětem vybrat obědy doma. Třídní učitelka či vychovatelka pak od dětí vybere zakroužkované a čitelně podepsané jídelníčky, podle kterých dětem objednáme vybrané chody přímo do systému. Rodiče prvňáčků mohou využít také internetového objednávání. Rodiče tak mají možnost ovlivnit správný výběr jídla pro své dítě (tuto službu provádíme pouze pro žáky prvních tříd

• Při onemocnění žáka si lze první den nepřítomnosti vyzvednout oběd do jídlonosičů. Na další dny jeho nepřítomnosti ve škole je nutné včas obědy odhlásit (možno na internetu, osobně, telefonicky nebo na záznamník). Peníze za odhlášené obědy se odečítají strávníkům vždy při strhávání zálohy na následující měsíc, pro strávníky platící v hotovosti bude částka za odhlášky odečtena při placení na další měsíc.

• Za neodebranou a neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

• Obědy o státních svátcích a prázdninách mají všichni žáci a zaměstnanci škol odhlášené automaticky.

• Strávníci se stravují v prostorách školní jídelny. Oběd do jídlonosičů je povolen pouze v první den nemoci.

• Po příchodu do jídelny se strávník zařadí do fronty. Hlavní jídlo, polévku popř. ovoce, salát nebo moučník (dle skladby jídelníčku) mu vydá kuchařka po identifikaci kartou u výdejního okénka. Sám si nalije nápoj. Po konzumaci oběda odnese strávník podnos s použitým nádobím na vyhrazené místo. Obědy do jídlonosičů vydávají vždy kuchařky.

• Velikost a kvalita stravy je určena vnitřním předpisem, recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami.

• Velikost porcí lze reklamovat u vedoucí kuchařky nebo v kanceláři školní jídelny v okamžiku kdy byla porce převzata od výdejního pultu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

• Kvalitu pokrmu lze reklamovat u vedoucí školní jídelny při případném zjištění závady. Pokrm je určen k okamžité spotřebě.

• Strávníci jsou povinni řídit se provozním řádem, pokyny vedoucí jídelny i pokyny všech zaměstnanců školní jídelny.

• Strávníci nesmí svévolně ničit zařízení jídelny. V takovémto případě bude škoda dána strávníkovi k úhradě.

• Strávníci se chovají při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. Při opakovaném nevhodném nebo drzém chování může být strávník ze stravování vyloučen.

• Strávníci, kteří nemají přihlášené obědy, mají zákazáno zdržovat se v prostorách jídelny.

• Doprovod žáků na oběd (rodiče nebo rodinní příslušníci) do prostor jídelny není povolen, s vyjímkou prvního týdne měsíce září pro doprovod žáků prvních tříd.

• Mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj atd.) zajišťuje pracovnice školní jídelny.

• Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou podle zásad zdravé výživy. Je sestavován vždy na celý týden dopředu, vyvěšen ve školní jídelně, zveřejněn v kanceláři jídelny a k nahlédnutí na webových stránkách školní jídelny a na portálu strava.cz.